sclinnovaiton | เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

คุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค คือหัวใจของSCL INNOVATION

SCL INNOVATION มุ่งเน้นการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ปัจจุบันตลาดการทำธุรกิจเครื่องสำอางเติบโตมาก มีแบรนด์เครื่องสำอางเกิดขึ้นทุกๆหย่อมหญ้า ทั้งตลาดบน และตลาดล่าง พร้อมๆกับเครื่องสำอางที่มีสารเจือปนซึ่งมีอันตรายต่อผิวหนัง กระจายไปถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ทางเราจึงมีความคิดว่า หากเราคิดแค่การเปิดแบรนเครื่องสำอางเป็นของเราเอง จะมีเพียงผู้บริโภคกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เรามั่นใจว่าได้มอบเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย แต่หากเปิดเป็นโรงงาน เราจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ได้กระจายเครื่องสำอางที่ปลอดภัยไปยังผู้บริโภคในวงกว้างได้

SCL INNOVATION ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ในสารสำคัญที่ใส่ลงไปในเครื่องสำอางของแบรนด์ตนเอง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ พร้อมกับสามารถนำข้อมูลไปทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายได้ อีกทั้ง ปัญหาของการรับสารอันตรายในเครื่องสำอางของผู้บริโภคทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากความไม่รู้ของผู้ประกอบการ ว่ามีสารอันตรายในเครื่องสำอางของตน และปัญหานี้ ไม่เพียงส่งผลเสียต่อผู้บริโภคเท่านั้น ยังส่งผลเสียอย่างมากกับผู้ประกอบการด้วย

โรงงานผลิตเครื่องสำอางครบวงจร พร้อมมอบความรู้ให้กับผู้ประกอบการ

SCL INNOVATION มีความพร้อมในทุกการผลิต เรามีแล็บวิจัยเครื่องสำอางเป็นของตนเอง พร้อมกับทีมเภสัชกรณ์ที่ให้คำแนะนำ ปรึกษาตลอดการผลิต

เราพร้อมดูแลตั้งแต่เริ่ม สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีแบรนด์เครื่องสำอาง หรือผู้ที่มีงบประมาณจำกัด ก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ อีกทั้ง ยังมีทีมการตลาดที่ดูแลในเรื่องของธุรกิจ

ผู้ประกอบการจึงสามารถมั่นใจได้ว่า SCL INNOVATION พร้อมผลักดันให้แบรนด์เครื่องสำอางของท่านเติบโตในธุรกิจความงามได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์และพันธกิจของ SCL INNOVATION

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ
1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค โดยปลอดจากสารที่เป็นอันตราย
2.ให้ความรู้เรื่องสารสำคัญในเครื่องสำอางกับผู้ประกอบการ
3.ให้คำแนะนำในการทำการตลาด เพื่อเติบโตในธุรกิจความงามอย่างยั่งยืน